VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Erelonen

Transparante en professionele dienstverlening
De erelonen bestaan uit de geldelijke vergoedingen die de advocaat aanrekent voor de door hem verleende intellectuele prestaties.
Dit geldt voor besprekingen met cliënten, juridisch opzoekingswerk, redactie van processtukken zoals conclusies, het opstellen van dagvaardingen en dergelijke meer, bestudering van processtukken van tegenpartijen of van gerechtelijke dossiers, pleidooien en de voorbereiding ervan, onderhandelingen met tegenpartijen en/of derden, plaatsbezoeken, bijstand tijdens expertises, bijstand tijdens verhoor bij de politie, redactie van brieven, redactie van contracten, mondelinge of schriftelijke adviezen, enzovoort.

De erelonen worden bepaald op grond van de moeilijkheid van de zaak, de waarde ervan, de ervaring van de advocaat, het resultaat van het proces en ook de financiële draagkracht van de cliënt.

De erelonen kunnen niet geheel vrij worden bepaald: ze staan onder controle van de Orde van Advocaten en van de rechtbanken.

Het is helaas onmogelijk om in het algemeen een raming te geven van de kosten van bijstand door ons kantoor. Elke zaak is verschillend en vraagt een andere aanpak. Dat maakt dat ook in elke zaak de daaraan verbonden kosten verschillend zijn.

Bij het eerste gesprek dat u heeft met een van onze advocaten zal duidelijkheid en uitleg gegeven worden over het gehanteerde uurtarief voor juridische en niet juridische prestaties, de kantoorkosten, de gerechtskosten, de provisies, enzovoort.

Bovendien zal tijdens dit gesprek nagegaan worden of onze kosten en erelonen kunnen betaald worden door een rechtsbijstandsverzekering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij schadedossiers of wanneer U voor een verkeersinbreuk wordt gedagvaard voor de Politierechtbank. Rechtsbijstandsdekking is veelal inbegrepen in een polis BA-verzekering voor bedrijven, een polis BA-verzekering voertuig, een familiale verzekering.

Wij kijken na of wij u kunnen bijstaan in het kader van de kosteloze tweedelijnsbijstand (het pro Deo – systeem), dan wel of wij u doorverwijzen naar het Bureau voor Juridische Bijstand. Praktische informatie over de kosteloze tweedelijnsbijstand kan u vinden op de website van de Orde van Advocaten te Antwerpen: www.balieantwerpen.be.

Sinds 1 januari 2014 zijn advocaten btw-plichtig. De kosten – en ereloonstaten worden U bijgevolg overgemaakt in de vorm van een factuur. Er geldt een btw-tarief van 21%.

Provisies

In alle zaken wordt gewerkt met voorschotten, de zogenaamde provisies. Dit betekent dat u gevraagd wordt om op voorhand een deel van de kosten en erelonen te betalen om ons toe te laten het werk aan te vatten. In ingewikkelde zaken kunnen meerdere provisies nodig zijn. Op het einde van de zaak volgt een eindafrekening.

Kantoorkosten

Naast het ereloon voor het werk dat onze advocaten verrichten zijn er ook nog de kantoorkosten. Dat zijn enerzijds de vaste kosten, zoals de kosten voor de verzekeringen, de nutsvoorzieningen, het personeel, enzoverder. Daarnaast zijn er de variabele kosten, dat zijn de kosten die gemaakt worden specifiek voor uw dossier, zoals de kosten voor het opmaken van uw dossier, voor het voeren van briefwisseling, voor het maken van kopies, voor het beantwoorden van mails en telefoon, voor verplaatsingen, enzoverder. Voor deze kosten hanteren wij vaste tarieven.

Gerechtskosten

Voorbeelden van gerechtskosten zijn: griffierechten (bijvoorbeeld rolrecht neerlegging verzoekschrift of aantekenen hoger beroep) , vertalingen, kopiekosten strafdossier, deurwaarderskosten voor het uitbrengen van dagvaardingen en betekening/uitvoering van vonnissen, kosten van verzet, … . Deze kosten dienen uiteraard door u terugbetaald te worden.

Rechtsplegingsvergoeding

Als u uw zaak wint, kunt u in bepaalde gevallen van de tegenpartij de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding vorderen, dit is een vergoeding voor het feit dat u beroep heeft moeten doen op een advocaat en waarbij u de door u gemaakte kosten gedeeltelijk kan recupereren. Het gaat slechts om een forfaitaire vergoeding, zeker niet om de terugbetaling van al uw kosten. De rechter bepaalt in het vonnis welk bedrag u toekomt.
MEER Over ons

Menu