VRAGEN? BEL ONS OP +32 (0)3 231 99 50

Menu

Algemene voorwaarden

Gelieve deze voorwaarden aandachtig te lezen.
Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar worden uitbetaald en waarvoor dekking wordt verleend.
  1. Al onze staten van kosten en erelonen en provisienota’s zijn contant betaalbaar in Antwerpen, behoudens uitdrukkelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst.
  2. Iedere vertraging in betaling brengt voor de cliënt de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest te betalen van 1% per maand en dit ingaand op de dag na vervaldag.
  3. Elke aanmaning die door ons wordt verstuurd, brengt van rechtswege een extra kost van € 25 per aanmaning met zich mee.
  4. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal een conventionele schadevergoeding van 10% op het gehele openstaande bedrag, alsmede de gerechtskosten in geval van gerechtelijke invordering, in rekening worden gebracht.
  5. Eventuele klachten of betwistingen dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de tien dagen te rekenen vanaf de datum van de uitgeschreven staat van kosten en erelonen of provisienota.
  6. Uitsluitend de Rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd voor eventuele geschillen. Het Belgisch recht is van toepassing.
  7. Aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en waarvoor dekking wordt verleend.

Menu